Instruktioner ibladning

Som man själv vill ha en bilaga levererad ska man också leverera till andra. Många tryckerier är både producenter och mottagare av bilagor. Reglerna är till för att kvalitetssäkra och normalisera bilagehanteringen så att den är konsekvent, i alla led, och hos alla parter En arbetsgrupp bestående av representanter från beställare, tryckerier har, tillsammans med Grafiska Företagen och TU, tagit fram en specifikation som ska underlätta för alla parter då det gäller bilagehantering och instruktionerna gäller för tidningar som är medlemmar i TU/Tidningsutgivarna om annat ej avtalats.

Tekniska tips

Format

 • Miniformat på en bilaga är ca A5 (150 x 348)
 • Levererat max format är tabloid (280 x 397), falsning avvikelser se nedan*
 • Lokala avvikelser kring formatbegränsningar kan förekomma.
 • För maskinell ibladning krävs hel rygg på långsidan av trycksaken (Z, W-falsade produkter fungerar ej).

Vikt

 • Enskilda ark minst A4 format bör ha en ytvikt överstigande 130 g
 • Max vikt ca 100 gram (varierar beroende på tryckeri)

Falsning

Att trycksakerna falsas (viks) är ett krav på vissa tidningar beroende på tidningens format och maskinella utrustning. Pappersvikten på trycksakerna kan också vara avgörande för om en produkt bör falsas eller ej.

 • Tabloid 8 – 12 sidor kräver falsning på en stor del av tidningarna för bästa resultat
 • Glöm inte att ta höjd för eventuell falskostnad vid beräkning av tryckkostnad

Vid tveksamheter kring format och utformning enligt ovan krävs avstämning med berörda tidningar och tidningstryckerier. Kan krävas dummy för godkännande.

Upplagan

Ibladningsupplaga, innebär att upplagan kan variera och är inte att jämställa med TS upplaga. Anledningen till det är att vissa tidningar enbart bladar prenumerationsupplagan andra bladar i hela den tryckta upplagan.

 • Ibladningsupplagan revideras löpande vid behov annars årsvis
 • Selektering kan ske enligt separata önskemål på vissa tidningarna, notera att selekteringstillägg utgår
 • Överupplaga (ej debiterbar) ska levereras med ca 3 % dock minst 400 ex på angiven ibladningsupplaga.

Märkning

Notera särskilda regler för annonsmärkning av reklambilagor. Generellt gäller märkning på första och sista sidan. För annonsfinansierade eller redaktionella bilagor gäller märkning på samtliga sidor. Översänd med PDF eller provexemplar för godkännande i tveksamma fall.

Leverans av bilagor – ibladning

*notera att detta är generella regler och avvikelser kan förekomma, fråga alltid vid bokning om kraven inte kan uppfyllas exempelvis sena leveranser, pallvikt m.m

Leveranstider

Trycksakerna skall vara respektive tidningstryckeris packsal tillhanda 3-5 arbetsdagar före angivet distributions-/ibladningsdatum. Notera att vid leverans av trycksaker tidigare än 5 arbetsdagar kan hyra för lagerhållning utgå.

Förpackning

Förutsättning för förpackning av bilageprodukterna är att de utan förberedelser ska kunna bearbetas vid exempelvis maskinell ibladning. Detta innebär följande:

 • Ibladningsprodukterna ska levereras buntvis på EUR-pall
 • Buntarna ska ligga löst på pall och får ej vara inslagna i plastfilm eller papper
 • Bandade buntar kan skapa försening och skapa merarbete för mottagartryckeriet, därmed merkostnad mot leverantören
 • Läggen ska vara ”greppvänliga” minst 8 cm. Antal ex per lägg ska vara lika i buntarna
 • Läggen ska vara och jämnstötta
 • Ibladningsprodukter som ej kan buntas på pall, kan levereras i kartong. Kartongerna placeras på pall väl märkta
 • Ibladningsprodukter som ej luftats och torkats, utan är sammanklibbade av färg, lim o dyl. hanteras ej utan behandlas som ej godkänd bilaga och ska rapporteras till beställaren

Frakt

De fordon som ska transportera produkterna till mottagarna ska vara utrustade med bakgaffellift och pall-lyft. Pallning – Se notering för förpackning av bilagor

 • Använd standard EUR-pall med måtten 1200×800 mm
 • Lägg en kartongskiva på pallen som skydd för understa buntlagret
 • Buntar får ej placeras utanför pallens yta
 • Pallens vikt bör ej överstiga 500 kg
 • Pallens höjd ska ej överstiga 120 cm
 • pallen slås in i plastfilm. Undvik starkt krypamnde plast, orsakar s.k. hundöron på produkterna
 • Pallen förses med ett trälock med samma mått som pallen
 • Pallen kryss bandas med plast- eller metalband
 • Pallarna får ej staplas på varandra vid leverans
 • Varje pall ska förses med en följesedel samt ett exemplar av produkten. Dessa placeras väl synliga på utsidan av pallens kortsida

Följesedel

 • Produktnamn
 • Namn och adress på avsändare och mottagare
 • Uppgift om godsavsändarens referens
 • Beställare
 • Tidning/edition i vilken produkten ska ibladas
 • Total upplaga
 • Utgivningsdag
 • Antal pallar
 • Antal ex per bunt och lägg
 • Antal ex per pall (enda unika uppgiften på varje pall)

Notera att detta är generella regler och avvikelser kan förekomma, fråga alltid vid bokning om produkten är avvikande i sin utformning.